DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De MR-leden worden voor twee jaar gekozen en kunnen zich na die twee jaar opnieuw herkiesbaar stellen. De schoolleiding heeft hierbij een adviserende taak.

De MR is mede verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Als het nodig is, wordt er overleg gepleegd met het bestuur over de zaken die de school aangaan. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het onderhoud van het schoolgebouw en aanname van een nieuwe directeur. Ook klachten van ouders die via de ouderraad worden doorgespeeld, worden behandeld. De MR is ook op de hoogte van de onderwijskundige zaken op school. In de Wet op de medezeggenschap is omschreven in welke gevallen de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Personeelsgeleding

– Mw. Caroline Claassen
– Mw. Vivian Beer-Gajadin

Oudergeleding

– Dhr. Maykel Teske (voorzitter)
– Mw. Bouchra el Morabete
– Mw. Renske de Leeuw