In het kader van het ‘Toezichtskader Primair Onderwijs’ houdt de onderwijsinspectie toezicht op alle scholen.  Indien er geen reden tot zorg is beperkt de inspectie zich tegenwoordig tot een kort jaarlijks onderzoek. Het laatste grote onderzoek heeft 07-11-2013 plaatsgevonden:

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Leeuwerikhoeve op de onderzochte onderdelen ruimschoots op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent.

Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 

 Op 12-06-2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school rondom een speciaal thema over dyslexie. De informatie die tijdens het onderzoek is verzameld, wordt gebruikt om een landelijk beeld te kunnen geven. De conclusies worden naar verwachting eind 2018 gepubliceerd in een landelijk rapport en daarna in het jaarlijks rapport over de Staat van het Onderwijs. Het bezoek leverde geen rapportage op schoolniveau.

De inspectie kijkt onder andere naar de eindresultaten van onze school. Deze resultaten zijn de laatste jaren boven de inspectienorm.